2seventy Bio Financial Statements 2019-2024 | TSVT