Kolibri Global Energy Financial Ratios for Analysis 2023-2024 | KGEI